MAN İnsan Hakları Politikası Beyanı

MAN İnsan Hakları Politikası Beyanı

Giriş

MAN Truck & Bus SE (MAN) tüm dünyada ticari faaliyetler yürütmektedir. Ürün yelpazemiz kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlardan oluşmaktadır. MAN, ürünleri, hizmetleri ve müşterilerinin ortağı olarak –  taşımacılığı yeni baştan icat etmeyi hedeflemektedir. Ticari faaliyetlerimiz, Şirketimizin içinde ve dışında ve tüm tedarik ve değer zinciri boyunca her gün insanların yaşamlarını etkilemektedir.

MAN olarak Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’ni kabul ediyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katıldık ve bu sözleşmeye ve insan hakları ve çevrenin korunmasına ilişkin ilkelerine olan bağlılığımızı kabul ediyoruz. MAN, insan hakları konusundaki yaklaşımını BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerine ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesine dayandırmaktadır. Ayrıca, aşağıdaki sözleşmeleri kabul ediyoruz:

  • Cıva ile ilgili Minamata Sözleşmesi
  • Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
  • Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (KOK Sözleşmesi)

Bu uluslararası sözleşme ve bildirgeleri, taahhüdümüzün ve iş yapma biçimimizin temeli olarak görüyoruz.

Kapsam

Bu belge, bir Şirket olarak ilerlemesinde taahhüdümüzün ana hatlarını çizmektedir. Tüm MAN kuruluşları, bu İnsan Hakları Politikası Beyannamesi’nin arkasındadır. Burada belirtilen ilkeler sistem ve süreçlerimize dahil edilecek ve içselleştirilecektir. İnsan hakları tanımımız, nihayetinde insan haklarını etkileyebilecek çevresel unsurları da içermektedir.

MAN kuruluşlarındaki yönetim, bu taahhütte tanımlanan eylemlerin ve gerekliliklerin kendi kuruluşlarında uygulanmasından sorumludur. MAN, iş ilişkilerimiz aracılığıyla kendi iş alanımız, ürünlerimiz veya hizmetlerimizle bağlantılı olan olumsuz insan hakları etkilerini uygun şekilde ele alma sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle, bu değerleri ve bu Politika Beyanında özetlenen taahhütleri paylaşan iş ortaklarıyla çalışmaya gayret ediyoruz. Yerel insan hakları yasaları veya standartlarının çelişkili olduğu veya devletin yargı yetkisinin ve/veya uygulamasının zayıf olduğu veya uluslararası insan hakları yasaları veya standartlarından saptığı durumlarda, yerel yasalara uyarken uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve standartları doğrultusunda insan haklarına saygı göstermenin yollarını arayacağız.

İnsan hakları ve çevre konularına bağlılığımız

MAN olarak sadece ürünlerimiz için değil, aynı zamanda çalışanlarımız ve işimizin doğurabileceği sonuçlar için de sorumluluk alıyoruz.  İş faaliyetlerimizi insan hakları riskleri açısından sürekli olarak gözden geçirerek ve belirlenen risklerle ilgili olarak erken aşamada önleyici tedbirler uygulayarak insanları ve çevrelerini koruyor ve insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İnsan hakları veya çevresel yükümlülüklerin ihlal edildiğini tespit edersek,

ihlali önlemek, durdurmak veya kapsamını en aza indirmek için derhal harekete geçeceğiz. Aşağıda belirtilen ilkelerimizle, insan haklarına olan bağlılığımızı nasıl yerine getirmek istediğimizi açıklıyoruz.

MAN insan hakları ihlallerini kabul etmez

Tüm dünyada temel ve genel bir gereklilik olarak insan haklarının korunması için yürürlükte olan tüm düzenlemelere saygı duyuyoruz.  Çalışanlar için Davranış Kurallarımızda bunu vurguluyoruz; insan hakları bu belgenin ana bölümlerinden birini oluşturmaktadır ve bu konunun bizim için önemini vurgulamaktadır. Çalışanlarımız düzenli olarak web tabanlı ve yüz yüze eğitimlerle Davranış Kuralları konusunda eğitilmektedir. İnsan haklarına saygının yalnızca Şirketimiz bünyesindeki faaliyetler için değil, aynı zamanda tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının davranışları için de geçerli olması bizim için doğaldır. İnsan hakları konusunda bizimle aynı uluslararası sözleşmelere bağlı kalmaları işbirliğimiz için bir gerekliliktir. Bu ilkeler, sözleşmelerimizin ve dış ortaklarla iletişimimizin bir parçasını oluşturan Tedarikçiler ve İş Ortakları için Davranış Kurallarımızda belirtilmiştir.

MAN, insan hakları risklerini önlemek ve ele almak için nüfuzunu kullanır

İnsan hakları ihlallerini dinamik ve kalıcı bir risk olarak görüyoruz. Bu nedenle, uyum riski değerlendirmesinde insan hakları ve çevre boyutlarının uygulanması gibi devam eden süreçlerle bunları izlemeye yönelik prosedürleri uyumlu hale getiriyoruz. Aynı zamanda, bir insan hakları ihlaline neden olduğumuzda veya katkıda bulunduğumuzda bunu düzeltme sorumluluğumuz vardır.

Risk sınıflandırmamız (yüksek, orta, düşük), MAN kuruluşlarında gerçekleştirilen ve konum ve iş modeline bağlı olarak potansiyel insan hakları ihlallerine ilişkin soruları da içeren bir uyum riski değerlendirmesine dayanmaktadır. İnsan hakları risklerini azaltmak ve insan haklarının Uyum Yönetim Sistemine entegrasyonunu desteklemek için bir önlem seti tanımlanmıştır – diğer şeylerin yanı sıra, bu, yönetim tarafından insan haklarına bağlılıkla birlikte özel eğitim ve iletişim önlemlerinin başlatılmasını içerir. Bununla birlikte, insan hakları, MAN Yönetim Kurulu gibi ilgili paydaşlara raporlama ve insan haklarıyla ilgili önlemlerin sürekli iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, devam eden uyum izleme sisteminin bir parçasıdır.

Gelecekte, ticari faaliyetlerimizdeki ve çevrelerindeki belirli insan hakları risklerine ilişkin anlayışımızı geliştirmek için risk değerlendirmemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu risk değerlendirmesi ayrıca, insan hakları risklerini tespit etmek, önlemek ve azaltmak amacıyla süreçlerimizi ve sistemlerimizi sürekli olarak uyarlamak için kullanılacaktır. İnsan hakları riskleri sadece kendi iş alanımızda değerlendirilmemekte, aynı zamanda tedarikçi ve iş ortaklarımızın seçim ve durum tespiti süreçlerinde de dikkate alınmaktadır.

Bu alandaki temel araçlardan biri, doğrudan tedarikçilerimizin sosyal ve çevresel performansını sözleşme yapma sürecinin zorunlu bir bileşeni olarak değerlendirmek için kullanılan sürdürülebilirlik derecelendirme (S-Derecelendirmesi) sürecidir. Tedarikçilerin S-Derecelendirmesi sonuçları tüm TRATON markaları arasında paylaşılmaktadır. MAN, Volkswagen Grubu ile birlikte sürdürülebilirlik performansını doğrudan belirli bir hacim ve üzerindeki sözleşmelerin yapılma şartlarına bağlayarak, sürdürülebilirlik unsurlarının tedarik zincirine nüfuz etmesi için işbirliğini teşvik etmek üzere tedarikçilere bir mesaj göndermeyi amaçlamaktadır. Temel amaç tedarikçileri tedarik zincirinden dışlamak değil, performansı henüz tatmin edici olmayan tedarikçileri olumlu bir S-Derecelendirmesi elde etmeleri için güçlendirmektir. MAN, gerektiğinde sahada risk bazlı sürdürülebilirlik kontrolleri yapmak üzere bağımsız denetçiler görevlendirir. Ortaya çıkan eksiklikler, tedarikçiler tarafından kesin son tarihleri olan bir eylem planının parçası olarak kesin şekilde tanımlanmış önlemler kullanılarak giderilmelidir.

MAN, 2021 yılında Volkswagen Grubu ile birlikte tedarik zincirimizdeki insan hakları risklerini sistematik olarak analiz etmek, önceliklendirmek ve azaltmak için kullandığımız bir insan hakları durum tespiti yönetim sisteminin (HRDDMS) pilot uygulamasını gerçekleştirmiştir. İlk risk analizimiz

için, tedarikçilerimizin S-Derecelendirmesi sonuçlarına dayanan toplu değerlendirmeler, yüksek insan hakları riskine sahip 15 ülkeyi belirlemek için kullanılmıştır. Sonuç olarak, önleyici ve hafifletici tedbirler olarak en düşük performans gösteren tedarikçilerle insan hakları ve durum tespiti yönetim sistemlerinin uygulanması konusunda bir tedarikçi eğitimi gerçekleştirdik.

Satış tarafında, insan hakları konusundaki kırmızı bayraklar, herhangi bir angajman gerçekleşmeden önce iş ortaklarının dürüstlüğünü kontrol etmek için kullanılan bir sistem olan İş Ortağı Onay Aracı’ndaki risk değerlendirme sürecinin bir parçasıdır.

MAN’da şu anda S-Derecelendirmesi ve İş Ortağı Onay Aracı kullanılmaktadır.

Mevcut risk değerlendirmesine dayanarak, aşağıdaki risklerin kendi faaliyetlerimiz ve iş ilişkilerimizin yanı sıra tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür risklerin daha derinlemesine değerlendirilmesi ve tartılması devam etmektedir. Sonuçlar bu Politika Beyanının güncellenmiş bir versiyonunda rapor edilecektir.

MAN iş yerinde yüksek insan hakları standartları uygulamaktadır

Çalışanları işteyken korumak taahhüdümüzün temel bir parçasıdır. Bu nedenle, işçi haklarını insan haklarının merkezi bir unsuru olarak görüyor ve bu alanda yüksek standartlar belirlemek istiyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin yanı sıra ILO standartlarına da bağlıyız ve iç kurallarımız ve düzenlemelerimizle özellikle aşağıdaki alanları koruyoruz:

Zorla veya zorunlu çalıştırmanın reddedilmesi

Çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları için davranış kurallarında açıklandığı gibi MAN, her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmayı, modern köleliği ve insan kaçakçılığını reddeder. Bu, gözdağı, ceza, güvenlik güçleri tarafından uygulanan şiddet veya dezavantajlı duruma düşme tehdidi nedeniyle istemeden yapılan çalışmaları da kapsamaktadır. İstihdam ilişkileri gönüllü katılıma dayanır ve çalışanlar tarafından kendi özgür iradeleriyle ve makul bir ihbar süresi içinde herhangi bir zamanda feshedilebilir. Çalışanlarımızı korumak ve herkes için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz.

Çocuk işçiliğinin ve genç işçilerin reddedilmesi

Çocuk işçiliği ne pahasına olursa olsun yasaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü, istihdam için uyulması gereken asgari yaşı belirlemektedir.

İstihdamda eşit muamele

Her türlü ayrımcılığı, tacizi ve haksız dezavantajları reddediyoruz. Etnik veya sosyal köken, ten rengi, cinsiyet ve cinsiyet kimliği, milliyet, dil, din, dünya görüşü, fiziksel veya zihinsel kısıtlamalar, cinsel yönelim, sağlık durumu, yaş, medeni hal, hamilelik/ebeveynlik, sendika üyeliği veya siyasi görüşe dayalı ayrımcılığa, demokratik ilkelere dayandığı sürece, müsamaha gösterilmez. Adil ücret ve zamanında ödeme, her çalışanın temel haklarıdır. Eşit fırsatlar, eşit muamele ve saygılı davranış, çalışmalarımız ve başkalarıyla işbirliğimizde temel yükümlülüklerdir.  Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kültürünü teşvik ediyor ve koruyoruz. MAN, çoğulcu bir işgücüne olan bağlılığımızı pekiştirmek için Alman Çeşitlilik Sözleşmesini imzalamıştır.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık

Tüm çalışanların sendika kurma ve sendikalara katılma hakkına ve çalışan temsil organlarına saygı duyuyoruz. Şirket olarak, sendikal faaliyetlere dayalı olarak ortaya çıkabilecek her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. MAN’da bizim için çalışanların

ve çalışan temsilcilerinin bakış açısı önemli bir değerdir. Çalışan temsilcilerimizle iyi bir işbirliği ve güçlü bir ilişkinin Şirketin başarısına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

MAN, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile çalışma ortamlarının sürekli iyileştirilmesi konusundaki sorumluluğunu üstlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine bağlılık, markaların iç ve dış denetimlere tabi olan sağlık ve güvenlik sistemleriyle ele alınmaktadır. MAN, çalışanlarına koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığı geliştirici önlemler sunmakta, gelişim önlemleri ile iş ve performans memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir.

Güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi

Güvenlik faaliyetleri, insanların korunmasını temel hedeflerinden biri olarak belirleyen MAN Grubu Güvenlik Politikası doğrultusunda yürütülür.  MAN Grubu Güvenlik organizasyonu, güvenlik sağlayıcıları ve güvenlik makamları ile irtibat kurulmasında öncülük eder. Harici taraflar için özenli bir seçim süreci, sözleşme yükümlülükleri ve MAN Group Security organizasyonu tarafından operasyonların yakından izlenmesi, MAN tarafından görevlendirilen veya kullanılan güvenlik güçlerinin sağlık, yaşam ve uzuvların korunması ile örgütlenme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine uymasını sağlamayı amaçlamaktadır.

MAN, insan haklarını etkileyebilecek çevresel riskleri ele almaktadır

MAN, iklim değişikliği ve diğer çevre sorunlarının da insan haklarını olumsuz etkileyebileceğini kabul etmektedir. MAN kuruluşları, yürürlükteki çevre mevzuatı gerekliliklerini yönetmek ve bunlara uyumu sağlamak için çevre yönetim sistemlerine sahiptir. Ayrıca tüm MAN kuruluşları, insan hakları üzerinde etkisi olabilecek riskleri azaltmak ve bunlardan kaçınmak için çevresel performanslarını iyileştirmeye ve doğal kaynakların kullanımını optimize etmeye çalışır.

MAN, insan haklarını savunma ve insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltme hakkını tanır.

Bizim için insan hakları müzakere edilemez. İnsan hakları savunucularına yönelik tacize müsamaha göstermeyiz. MAN’da insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere olası mevzuat ihlallerine ilişkin ihbarlar çalışanlar, iş ortakları, doğrudan ve dolaylı tedarikçiler, müşteriler ve diğer üçüncü şahıslar tarafından her zaman ve her dilde, istenirse anonim olarak, örneğin 7/24 herkesin erişebileceği “Sesini Duyur!” ihbar portalımız gibi çeşitli kanallar aracılığıyla bildirilebilir. TRATON Soruşturma Ofisi, TRATON GROUP ile ilgili ihbarları işleme almaktan sorumludur ve sorumlu Soruşturma Birimi ile birlikte soruşturmaları izler/koordine eder. TRATON Soruşturma Ofisi, ihbarın alındığını teyit eder ve mümkün ve gerekli olduğu durumlarda ilgili ek bilgiler konusunda ihbarda bulunanla işbirliği yapar. TRATON Soruşturma Ofisi’nin MAN çalışanlarını ilgilendirmeyen olası bir risk hakkında bilgilendirilmesi durumunda, örneğin tedarikçilerin olası ihlalleri, TRATON Soruşturma Ofisi bu bilgiyi MAN Truck & Bus SE’nin uygun bir organına veya departmanına, örneğin sorumlu satın alma fonksiyonuna iletir.

Tüm bildirimler, MAN’ın İç Soruşturmalara ilişkin Grup Politikasında tanımlanan, ihbarcıların korunması, usule ilişkin adalet, gizlilik ve yasallık ilkesi gibi ilkelere uygun olarak soruşturulacaktır.  Soruşturma sonuçları, uygulanacak ilave tedbirlere karar verecek olan İcra Kurulu ve sorumlu komitelere rapor edilecektir.

MAN insan hakları ihlallerini uygun şekilde ele alır

İnsan haklarına yönelik tedbirlerimiz ve kılavuz ilkelerimiz, tüm hak sahiplerini mümkün olan en iyi şekilde korumak üzere yapılandırılmıştır. Ancak ihlaller hiçbir zaman tamamen engellenemez. Bu nedenle, olası ihlallere tepki vermek ve müdahale etmek Uyum Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Şüpheli suistimal vakaları hakkında bilgi aldığımızda, derhal soruşturma başlatır ve fiili ihlalleri durdurmak ve olumsuz etkileri sınırlandırmak ve hafifletmek için çözümler buluruz. Tedarik zincirimizde bir ihlal olduğuna dair kanıtlanmış bir bilgi olması durumunda, tedarikçimiz veya iş ortağımızla diyalog arayışına girer ve öncelikle gelecekte insan haklarına uyulmasını sağlayacak ortak bir çözüm bulmaya çalışırız. Gerektiğinde, potansiyel ihlaller ve riskler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hafifletici önlemleri belirlemek ve uygulamak için sözleşmeyle kararlaştırılan denetim haklarından yararlanırız. Ancak, tedarikçilerin insan hakları ihlallerini önlemek, sona erdirmek veya kapsamını azaltmak için yeterli önlemleri almaması halinde, bu durum son çare olarak tedarikçi veya iş ortağı ile işbirliğimizin sona erdirilmesi ile sonuçlanabilir.

MAN, faaliyet gösterdiğimiz her yerde toplumumuz üzerinde olumlu bir etki yaratmayı hedefler

İnsan haklarına saygı göstermek toplumumuz ve çevremiz için görevimizdir. Bu, su, hava ve toprak kirliliğini azaltarak sadece insanlara değil, onların yaşam ortamlarına da saygı duyduğumuz anlamına gelir. Şirketimizin başarısının sorumlu ve sürdürülebilir davranış üzerine inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimizin, lokasyonlarımızın ve hizmetlerimizin çevresel uyumluluğu ve sürdürülebilirliği konusunda sorumluluk taşıyoruz. Doğal kaynakları dikkatli bir şekilde yönetmeye ve çevre koruma yasalarına ve yönetmeliklerine uymak için ürünlerimizin çevresel etkilerini sürekli olarak azaltmaya çalışıyoruz.  MAN CEO’sunun başkanlığını yaptığı ve tüm fonksiyonların temsil edildiği MAN Sürdürülebilirlik Kurulu, stratejik yönlendirme yapar ve sürdürülebilirlik odak alanlarını belirler. MAN Sürdürülebilirlik Kurulu ayrıca tüm şirket içinde bilgi aktarımı için bir platform olarak kullanılmaktadır.

İnsan hakları için raporlama ve sorumluluklar

İnsan hakları, tüm Şirketi etkileyen merkezi bir konudur.  MAN bünyesinde insan hakları, Uyum Yönetim Sistemine dahil edilmiştir ve bu nedenle Satın Alma, Sürdürülebilirlik, İK, SGÇ, Güvenlik ve Hukuk fonksiyonları gibi tüm iç paydaşlarla yakın işbirliği içinde olan Uyum departmanı tarafından yönetilir. Yönetişim, Risk ve Uyum Departmanı, MAN’daki insan hakları riskleri, faaliyetleri ve gelişmeleri hakkında MAN Truck & Bus SE Yönetim Kurulu’na, örneğin yılda iki kez yapılan Uyum Kurulu toplantılarında ve duruma özel olarak rapor verir. Ayrıca, örneğin MAN Sürdürülebilirlik Raporu ve TRATON Grubu’nun finansal olmayan grup beyanı kapsamında insan hakları konularında harici raporlama yapılması sağlanmaktadır.

MAN, sürekli olarak daha fazla durum tespiti önlemlerinin uygulanmasını planlamaktadır. Bu tedbirler, gelecekteki iç ve dış denetimler sırasında etkinlik açısından gözden geçirilecektir.

Münih, Haziran 2022 MAN Truck & Bus SE İcra Kurulu ve MAN İş Konseyi